Ανακοινώσεις


Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών ενός (1) ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM για ορθοπεδική χρήση για κάλυψη αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) γνωρίζει στις επιχειρήσεις – μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου έχει θέσει προς δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές ενός (1) ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARMγια Ορθοπεδική χρήση (CPV 33111400-5) και απευθύνει πρόσκληση ενεργού συμμετοχής των ενδιαφερόμενων εταιρειών με την υποβολή παρατηρήσεων και προτάσεων μέχρι τις 08-08-2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafprom@1547.syzefxis.gov.grκαι στο fax: 26950 22245

 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου: (Πλ.:  Ευ. Θεοδωρίτση, τηλ.: 2695360606

06/08/2019 ΠΗΓΗ: Τμήμα Εμπορίου 

  • 
ΓΕΜΗ